Veilige Sport Flevoland

Grensoverschrijdend gedrag, een nog steeds (te)veel voorkomend probleem, ook in de sport. Dit heeft veel impact op de betrokkene(n), de organisatie/vereniging én op het sportplezier van iedereen die hierbij betrokken is. En daar willen we gezamenlijk wat aan doen. Want iedereen moet veilig en met plezier kunnen sporten.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?
Grensoverschrijdend gedrag (GOG) in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

>   door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
 als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
 plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin
     de spelregels of reglementen niet voorzien.

Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend.

 

Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Vertrouwenscontactpersonen bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Iedereen kan bij een VCP terecht voor alles wat met veiligheid te maken heeft. Van niet lekker in je vel zitten, pesterijen in de kleedkamer, intimidatie, discriminatie tot aan misbruik. De vertrouwenscontactpersoon behandelt klachten inhoudelijk niet zelf, daarvoor zijn de vertrouwenspersonen (VP).

Meer informatie
Vertrouwenspersonen (VP)

Naast vertrouwenscontactpersonen bij sportboden en verenigingen biedt NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule van professionele vertrouwenspersonen aan. Vertrouwenspersonen zijn bedoeld voor persoonlijke begeleiding van slachtoffers, beschuldigden en andere melders die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag in de sport. Zij luisteren naar iemands verhaald en helpen met het zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. De vertrouwenspersoon behandelt alle informatie vertrouwelijk en doet niets zonder medeweten van de betrokkene.

Sportservice Flevoland heeft een eigen vertrouwenspersoon in de persoon van Simone van der Bijl.

Horen, zien en zwijgen
Simone van der Bijl

Vertrouwenspersoon voor een veilige Flevolandse sportomgeving 

Het is belangrijk dat iedereen kan sporten en ontwikkelen in een veilige sportomgeving. Soms ontstaan er situaties waarin niet iedereen zich prettig voelt. Het kan lastig zijn om die situaties bespreekbaar te maken. Zo kun je het gevoel hebben gepest te worden of kan er sprake zijn van seksuele intimidatie, manipulatie/machtsmisbruik, fysiek geweld of overtredingen op het gebied van doping. In al deze gevallen kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon Simone van der Bijl - ook als je twijfelt! 

Meer informatie lees je hier of neem direct contact met Simone op door onderstaand contactformulier in te vullen.

Contactformulier
Geef je grenzen aan

Aagje van Walleghem, voormalig topsporter, heeft aan der lijve ondervonden wat het is om je als (jonge) sporter niet veilig te voelen bij je sportvereniging. Het heeft haar een hele tijd en nog veel meer knip- en plakwerk gekost om er uiteindelijk sterker uit te komen. Zij hoopt dat haar verhaal een inspiratie is voor sporters en hun ouders: zie waar je grens ligt en nog belangrijker, durf hierover te praten. Met andere woorden, geef je grens aan! Aan de andere kant wil zij trainers, coaches en sportbonden laten beseffen welke belangrijke rol zij spelen in het leven van de sporters.

Video Aagje van Walleghem
Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag en kan door de vrijwilliger gratis aangevraagd worden. 

Vrijwilligers verplichten een VOG te tonen, is één van de maatregelen die het bestuur van een sportvereniging kan nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het maakt de kans kleiner dat personen die eerder de fout in zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar je laat wel zien dat je de veiligheid van je leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt. 

VOG aanvragen
High 5! stappenplan voor verenigingen

Binnen de sport zijn gezamenlijke gedragsregels, gedragscodes en tuchtreglementen opgesteld. Deze formele afspraken worden bij een vereniging vertaald naar de dagelijkse praktijk van hoe we met elkaar omgaan. Gedrag is een belangrijke bepalende factor voor de cultuur binnen je sportvereniging. Een sociaal veilige sportomgeving is op zijn beurt weer afhankelijk van die cultuur.

Het High5! stappenplan is bedoeld voor sportbestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen en helpt om op een eenvoudige manier inzicht te krijgen in wat de vereniging kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Door middel van het opzetten van beleid en regels en de praktische toepassing daarvan.

Ga naar High 5! Stappenplan
Checklist grensoverschrijdend gedrag

Wil je direct aan de slag?

Vul dan de checklist in en krijg inzicht in de sterke en zwakke punten van jouw vereniging met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. Door de stellingen voor te leggen aan verschillende mensen binnen jouw vereniging (sporters, ouders, sportbegeleiders) kun je nagaan hoe bepaalde situaties door iedereen worden ervaren. Je ziet dan waar de verschillen zitten zodat je gericht wat kunt gaan doen op het gebied van preventie.

Naar de checklist